Η υλοποίηση, παρακολούθηση – διαχείριση καθώς και η συντήρηση ενός ενεργειακού έργου απαιτεί ένα σύνολο σύνθετων δραστηριοτήτων σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου όπως: έγκαιρη επίτευξη στόχων με αντίστοιχη τήρηση περιορισμών (περιορισμός χρόνου και περιορισμός ανάλωσης πόρων), ορθή οικονομική διαχείριση (εξασφάλιση διάθεσης πόρων στον κατάλληλο χρόνο), επίτευξη ορθής επικοινωνίας για την σωστή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στο έργο, σωστός καθορισμός και τήρηση προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης, έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία της πορείας του έργου.

Προτεραιότητα της Green Project είναι η Διασφάλιση της Ποιότητας του έργου, η οποία περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από έναν απλό Έλεγχο Ποιότητας. Αποτελεί μία συνεχή προσπάθεια επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων χωρίς σπατάλη χρόνου και πόρων. Η διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας, διαχειρίζεται τις παραμέτρους ποιότητας του έργου όπως: διασφάλιση συμμόρφωσης προδιαγραφών στις προδιαγραφές και στις απαιτήσεις του έργου, διασφάλιση της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων του έργου, προσδιορισμός σημείων ελέγχου και διαδικασιών έγκρισης, διεξαγωγή αναθεωρήσεων και ελέγχων ποιότητας.

Στα πλαίσια της μεθοδολογίας διασφάλισης της ποιότητας του έργου, εκπονείται Σχέδιο Ποιότητας, στο οποίο παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες λειτουργίας, υποστήριξης, διαχείρισης και καθώς και οι τρόποι, διασφάλισης της ποιότητας του έργου. Ενδεικτικά το σχέδιο περιλαμβάνει: Σύντομη περιγραφή του έργου (Executive Management Summary) Βασικό χρονικό προγραμματισμό με αντίστοιχα ορόσημα (milestones) κατά την διάρκεια υλοποίησης καθώς και προγραμματισμό κατανομής πόρων Ανάλυση διαδικασιών και επιπέδων για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τυχόν παρεκκλίσεις με τις απαραίτητες επεξηγήσεις Ανάλυση διαδικασιών ελέγχου και καθορισμού ελλείψεων και παρεκκλίσεων και διορθωτικών δράσεων Ανάλυση διαδικασιών επανεξετάσεων τμημάτων του έργου Περιγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών σε σχέση με της απαιτήσεις του επενδυτή και των προδιαγραφών του έργου Ανάλυση και διαδικασίες επικοινωνίας και ενημέρωσης του επενδυτή.