• ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)
  Έργο της εταιρείας είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου.
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
  Εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
  Ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, με κύρια αρμοδιότητά της να εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς της, εισηγούμενη προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
 • Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ)
  Ο ΕΣΗΑΠΕ εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται επενδυτικά στο χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα, με πάνω από 600 MWεγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε λειτουργία. Ο Σύνδεσμος είναι μέλος της ERΕF, καθώς και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA).
 • Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (Σ.Π.Ε.Φ.)
  Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας
  Επιδιώκει την προαγωγή της επιστήμης και έρευνας στον τομέα της αιολικής ενέργειας, και παράλληλα, προσπαθεί να εκφράσει αποτελεσματικά τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του κλάδου και της αγοράς λειτουργώντας ως ένα μέσο πίεσης και συμμετοχής (lobbying).
 • ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)
  Ο ΛΑΓΗΕ εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Σύστημα Ποσειδών
  Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ είναι ένα μοναδικό εργαλείο για τον εθνικό σχεδιασμό με στόχο τη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας.
 • Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)
  Υποστηρίζει αποτελεσματικά τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης στους τομείς της Εθνικής Άμυνας της Εθνικής Οικονομίας και των γενικότερων δραστηριοτήτων του κοινωνικού συνόλου.
 • Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
  Ο Επενδυτικός Νόμος, αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται από τον εκάστοτε Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.