Έκδοση Απόφασης Εξαίρεσης και Έκδοση ΕΠΟ

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με ισχύ από 20 kW έως 150 kW απαιτείται απόφαση εξαίρεσης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - ΡΑΕ (Ν.3468/06). Μαζί με την αίτηση για άδεια εξαίρεσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Περιφέρεια και αίτηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) για το έργο, συνοδευόμενη από σχετική Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ).

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της φάσης αυτής απαιτούνται:

 • Πλήρως συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης Εξαίρεσης
 • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Πλήρης τεχνική ανάλυση

Σε ότι αφορά την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το Άρθρο 10 της υπ' Αριθμ. Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ μαζί με το φάκελο ΠΠΕ υποβάλλεται και Φάκελος Περιβαλλοντικής Έκθεσης έργου Α.Π.Ε.

Η διάρκεια της φάσης εξαίρεσης και ΕΠΟ υπολογίζεται σε 3-5 μήνες και μέριμνα της Green Project θα είναι η περάτωση όλης της διαδικασίας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Σημαντικό στοιχείο που θα οδηγήσει σε αποφυγή καθυστερήσεων είναι η πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.


Έκδοση Άδειας Παραγωγής

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με ισχύ άνω των 150 kW, σύμφωνα με τον Ν.3468/06, απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Μαζί με την αίτηση για άδεια παραγωγής, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλλει στη ΡΑΕ και αίτηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) για το έργο, συνοδευόμενη από σχετική Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ).

Η Green Project στα πλαίσια της πρώτης αυτής φάσης, αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και ανάλυση όλων των αναγκαίων στοιχείων, ώστε να περιγραφεί το προς υλοποίηση έργο και να συνταχθούν όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με τη νομοθεσία έντυπα για την έκδοση της Άδειας Παραγωγής.

Συγκεκριμένα, για την έκδοση της Άδειας Παραγωγής απαιτούνται:

 • Πλήρως συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης Αδείας
 • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Περιγραφή προφίλ επιχείρησης
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Μελέτη Σκοπιμότητας
 • Πλήρης τεχνική ανάλυση

Η διάρκεια της φάσης έκδοσης της Άδειας Παραγωγής υπολογίζεται σε 4-6 μήνες και μέριμνα της Green Project είναι η περάτωση όλης της διαδικασίας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Σημαντικό στοιχείο που θα οδηγήσει σε αποφυγή καθυστερήσεων είναι η πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών καθώς και η καταλληλότητα του ακινήτου.

Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης & Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

Για την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με ισχύ άνω των 150 kW, σύμφωνα με τον Ν.3468/06, απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης απαιτούνται γενικά και ειδικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ΥΑ Δ6/Φ1/200 (ΦΕΚ Β΄ 158/13/2/2002). Ανάμεσα σε άλλα απαιτούνται:

 • Άδεια Παραγωγής
 • Συνοπτική μελέτη – περιγραφή του έργου
 • Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του χώρου εγκατάστασης
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα
 • Διαγράμματα κάλυψης εγκαταστάσεων
 • Ηλεκτρικό μονογραμμικό διάγραμμα
 • Περιγραφή τεχνικών διατάξεων συνδέσεων

Η Green Project συντάσσει σε συνεργασία με τον επενδυτή τον πλήρη φάκελο.

Σε ότι αφορά την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το Άρθρο 10 της υπ' Αριθμ. Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ υποβάλλεται Φάκελος Περιβαλλοντικής Έκθεσης έργου Α.Π.Ε.

Η διάρκεια της φάσης έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης και Ε.Π.Ο. υπολογίζεται σε 1-2 μήνες και μέριμνα της Green Project είναι η περάτωση όλης της διαδικασίας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Σημαντικό στοιχείο που θα οδηγήσει σε αποφυγή καθυστερήσεων είναι η πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.