Η Green Project από τις πρώτες συναντήσεις, αναλύει τους στόχους και το όραμα κάθε υποψήφιου επενδυτή και πραγματοποιεί μια προκαταρτική ανάλυση και αξιολόγηση του έργου, προσφέροντας μια αρχική εκτίμηση για την καταλληλότητα τις τοποθεσίας και του ακινήτου, την απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος εγκατάστασης, τις δυνατότητες διασύνδεσης και πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στην ΔΕΗ κτλ.

Απαραίτητο στοιχείο για την ανάλυση αυτή, αποτελεί ο προσδιορισμός της τοποθεσίας ακόμα και της ακριβής θέσης του χώρου εγκατάστασης της επένδυσης. Η αξιολόγηση ενός υπάρχοντος ή ενός υποψήφιου ακίνητου αποτελεί εξαιρετικά σημαντική ενέργεια αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό:

  1. Την απόδοση της ηλεκτρικής ενέργειας της επένδυσης (αφού εξαρτάται από το ηλιακό δυναμικό της περιοχής, τον προσανατολισμό, την κλίση, τις συνθήκες και τους λόγους σκίασης, κλιματολογικές συνθήκες)
  2. Το κόστος εγκατάστασης (αφού εξαρτάται από την τοπολογία του χώρου, το υπέδαφος, την προσβασιμότητα, την έκταση των συνοδών έργων, τις γενικότερες παρεμβάσεις που απαιτούνται πχ. κοπή δέντρων)
  3. Τη δυνατότητα διασύνδεσης και πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, (αφού εξαρτάται από το αν είναι κορεσμένη περιοχή ή αν βρίσκεται σε περιοχές των Νησιών, Διασυνδεδεμένων και Μη, από το περιθώριο απορρόφησης ισχύος, την απόσταση από το δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης, την κατανομή φορτίων στην περιοχή κτλ)
  4. Τη αποφυγή καθυστερήσεων κατά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Η χωροθέτηση σε προστατευόμενες περιοχές Ramsar, Natura 2000, εθνικούς δρυμούς και αισθητικά δάση, παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αγροτικές περιοχές “υψηλής παραγωγικότητας”, περιοχές ιδιαίτερης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές που γειτνιάζουν με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, προτείνεται να αποφεύγεται. Για το λόγο αυτό ο προκαταρτικός έλεγχος (αν το ακίνητο βρίσκεται σε κάποια από τις παραπάνω περιοχές) στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (πχ. πολεοδομία), θεωρείτε απαραίτητος για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και καθυστερήσεων στο μέλλον.