Η Green Project αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και ανάλυση όλων των αναγκαίων στοιχείων, ώστε να περιγραφεί το προς υλοποίηση έργο και να συνταχθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες.

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας, παρουσιάζουν στον πελάτη μια σειρά εναλλακτικών επιλογών υλοποίησης, έτσι ώστε μέσα από τη συγκριτική τους αξιολόγηση να γίνει η βέλτιστη επιλογή της λύσης από τον επενδυτή. Μετά την επιλογή της λύσης, η εταιρία προχωράει στην τεχνική ανάλυση της λύσης, που περιλαμβάνει:

  • Σύνταξη Τεύχους Προδιαγραφών Εξοπλισμού, Εγκατάστασης, Απαιτήσεων Ποιότητας (Specification & Quality Documents) – Αξιολόγηση Προσφορών & Προμηθευτών
  • Σύνταξη Κατασκευαστικού Φακέλου
  • Σύνταξη Φακέλου Οργάνωσης Έργου

Οι πληροφορίες αυτές τροφοδοτούν αντίστοιχα το επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και τη μελέτη σκοπιμότητας, που εκπονούνται από τους οικονομολόγους και τους συμβούλους επιχειρήσεων της εταιρίας μας.

Παράλληλα συλλέγονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκπόνηση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. Οικ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Περιγραφή του έργου, τη θέση και τα μέγεθος του, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, στόχος, σημασία, αναγκαιότητα του έργου, περιγραφή εναλλακτικών λύσεων
  • Κατάσταση Περιβάλλοντος, περιοχή μελέτης, μη βιοτικά χαρακτηριστικά, φυσικό περιβάλλον, ανθρωπογενές περιβάλλον, τάσεις εξέλιξη του περιβάλλοντος
  • Εκτίμηση-αξιολόγηση των περιβαντολλογικών επιπτώσεων, κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των περιβαντολλογικών επιπτώσεων

Χάρτες, Σχέδια κτλ

Επίσης οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρίας μας, υποστηρίζουν συμβουλευτικά τον επενδυτή σε θέματα ίδρυσης του απαιτούμενου από το νομοθετικό πλαίσιο εταιρικού σχήματος και εξετάζουν την πλήρωση των προϋποθέσεων για την ένταξη του επενδυτή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ανακεφαλαιώνοντας παραθέτουμε ενδεικτικά τις μελέτες που θα προκύψουν:

  • Τεχνικο-οικονομική Μελέτη - Επιχειρηματικό Σχέδιο ( Business Plan )
  • Μελέτη Σκοπιμότητας
  • Πλήρη Τεχνική Ανάλυση
  • Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ)