Η Green Project διαθέτοντας στελέχη με πολυετή εμπειρία στη υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε κάθε προς υλοποίηση επένδυση, να τύχει της μέγιστης δυνατής δημόσιας χρηματοδότησης.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, στην εταιρία μας λειτουργεί εξειδικευμένο Τμήμα Χρηματοδοτικών Δράσεων, που υποστηρίζει όλους τους πελάτες μας, τόσο στην αναζήτηση και επιλογή των κατά περίπτωση καταλληλότερων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όσο και στην ένταξή της τους σε αυτά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο συνηθισμένες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης για ΑΠΕ:

  • Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 και η τροποποίηση αυτού με τον 3522/2006
  • Επιχειρησιακά Προγράμματα του 4 ου ΚΠΣ (2007-2013)
  • Δράσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης από ΕΕ
  • Ερευνητικές Δράσεις στα πλαίσια του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα

Οι δράσεις χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα είδη ενισχύσεων όπως:

  • επιχορήγηση επένδυσης,
  • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,
  • φορολογικές απαλλαγές
  • επιδότηση απασχόλησης

Ο επενδυτής με την καθοδήγηση και την υποστήριξη των συμβούλων της εταιρίας μας, μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης, προκειμένου να επιτύχει τη χαμηλότερη δυνατή ιδιωτική ή δανειακή συμμετοχή στην υλοποίηση του επενδυτικού έργου. Στο στάδιο της καθοδήγησης, ο υποψήφιος επενδυτής ενημερώνεται πλήρως για τις ευκαιρίες αλλά και τις πιθανές δυσκολίες κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε να οδηγηθεί στη σωστότερη απόφαση.

Η Green Project αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου οικονομοτεχνικής μελέτης της επένδυσης καθώς και των συνοδευτικών μελετών, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρηματοδοτικού προγράμματος. Εγγύηση της θετικής αξιολόγησης της αιτούμενης χρηματοδότησης, αποτελεί η υψηλή ποιότητα του υποβληθέντος φακέλου, που οφείλεται στην πολύχρονη πείρα των στελεχών της εταιρίας.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρίας μας, προς τον πελάτη, συνεχίζεται και μετά την έγκριση της ένταξης του έργου σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, παρέχοντας διαρκή υποστήριξη σε λογιστικό και διοικητικό επίπεδο, μέχρι το στάδιο των εκταμιεύσεων αλλά και της αποπληρωμής του έργου, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η λήψη του συνόλου του εγκεκριμένου ποσού.