Κατά τη φάση υλοποίησης της επένδυσης η Green Project αναλαμβάνει, το σύνολο της επίβλεψης εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να υλοποιηθεί στα πλαίσια, ενός αυστηρά καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και ταυτόχρονα ικανοποιώντας συγκεκριμένα στάνταρτ ποιότητας.

Η φάση υλοποίησης περιλαμβάνει:

  • Την προμήθεια του εξοπλισμού
  • Την εγκατάστασή του
  • Τη σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ
  • Την υπογραφή σύμβασης με ΔΕΣΜΗΕ
  • Την Άδεια Λειτουργίας

Στη φάση υλοποίησης περιλαμβάνονται και μια σειρά συνοδών έργων (Δρόμοι προσπέλασης, Εκσκαφή Αυλακιών και βάσεων έδρασης, Διαμόρφωση του γηπέδου / Χωματουργικές εργασίες / Φύτευση, Περίφραξη Χώρου, Πρόσθετη Αλεξικεραυνική Προστασία κτλ).

Η Green Project αναλαμβάνει την ευθύνη οργάνωσης και επίβλεψης του εργοταξίου και των συνεργείων. Επίσης, αναλαμβάνει την παρακολούθηση του «φακέλου χρηματοδότησης» συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης των δαπανών του πελάτη καθώς και τη σύνταξη Τεχνικών και Οικονομικών δελτίων του έργου.