Διαχείριση Έργου (Project Management) & Διασφάλιση Ποιότητας

Στα πλαίσια των διαδικασιών διαχείρισης έργου η Green Project παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 • Οργάνωση και χρονικό προγραμματισμό επιμέρους εργασιών και εκπόνησης μελετών
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης προδιαγραφών στις απαιτήσεις του επενδυτή
 • Διαχείριση όλων των εργασιών για την συλλογή και υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
 • Παρακολούθηση της πορείας έκδοσης των αδειών
 • Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος χρηματοδότησης
 • Διαχείριση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών ενημέρωσης του φορέα χρηματοδότησης
 • Υποστήριξη σε λογιστικό και διοικητικό επίπεδο, στο στάδιο των εκταμιεύσεων αλλά και μέχρι της αποπληρωμής του έργου, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η λήψη του συνόλου του εγκεκριμένου ποσού, χωρίς απώλειες.
 • Διαχείριση εξοπλισμού
 • Διαρκή επίβλεψη συνεργείων,
 • Σχολαστική τήρηση προδιαγραφών και ποιοτικών απαιτήσεων κατά τη φάση της τοποθέτησης
 • Διασφάλιση της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων του έργου,
 • Προσδιορισμό σημείων ελέγχου και διαδικασιών έγκρισης,
 • Διεξαγωγή αναθεωρήσεων και ελέγχων ποιότητας

Η Διαχείριση ενός έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία δεδομένου ότι αποτελεί ένα έργο υψηλής πολυπλοκότητας. Για την ορθή διαχείριση πραγματοποιείται ένα σύνολο σύνθετων δραστηριοτήτων σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου που περιλαμβάνει:

 • έγκαιρη επίτευξη στόχων με αντίστοιχη τήρηση περιορισμών (περιορισμός χρόνου και ανάλωσης πόρων),
 • ορθή οικονομική διαχείριση (εξασφάλιση διάθεσης πόρων στον κατάλληλο χρόνο),
 • επίτευξη ορθής επικοινωνίας για την σωστή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στο έργο,
 • σωστός καθορισμός και τήρηση προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης,
 • έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία της πορείας του έργου.

Προτεραιότητα της Green Project είναι η Διασφάλιση της Ποιότητας καθόλη την πορεία του έργου. Για την εταιρία μας η Διασφάλιση της Ποιότητας περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από έναν απλό Έλεγχο Ποιότητας. Αποτελεί μία συνεχή προσπάθεια επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων χωρίς σπατάλη χρόνου και πόρων.

Η διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας, διαχειρίζεται παραμέτρους όπως:

 • διασφάλιση συμμόρφωσης προδιαγραφών στις προδιαγραφές και στις απαιτήσεις του έργου,
 • διασφάλιση της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων του έργου,
 • προσδιορισμός σημείων ελέγχου και διαδικασιών έγκρισης,
 • διεξαγωγή αναθεωρήσεων και ελέγχων ποιότητας.

Στα πλαίσια της μεθοδολογίας διασφάλισης της ποιότητας του έργου, εκπονείται Σχέδιο Ποιότητας, στο οποίο παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες λειτουργίας, υποστήριξης, διαχείρισης και καθώς και οι τρόποι, διασφάλισης της ποιότητας του έργου.

Νομικές Υπηρεσίες

Στα πλαίσια υποστήριξης των πελατών της η Green Project παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 • σε θέματα ίδρυσης του απαιτούμενου από το νομοθετικό πλαίσιο εταιρικού σχήματος σε συνδυασμό με την πλήρωση των προϋποθέσεων για την ένταξη του επενδυτή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα στην συνέχεια
 • στην αξιολόγηση των συμβάσεων των προμηθευτών
 • κατά την έκδοση των αδειών
 • κατά την υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδότησης
 • κατά την υπογραφή σύμβασης με ΔΕΣΜΗΕ

Η Green Project συνεργάζεται με επιτελείο νομικών, ειδικευμένων στο δημόσιο δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων και των εταιρειών, οι οποίοι υποστηρίζουν τη διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων αδειών και υπογραφής των συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση κάθε επένδυσης.

Επιπλέον, υποστηρίζουν συμβουλευτικά τον επενδυτή σε θέματα ίδρυσης του απαιτούμενου από το νομοθετικό πλαίσιο εταιρικού σχήματος και εξετάζουν την πλήρωση των προϋποθέσεων για την ένταξη του επενδυτή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Χρηματοοικονομική Υποστήριξη

Στα πλαίσια των διαδικασιών χρηματοοικονομικής υποσρ η Green Project παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 • Χρηματοοικονομική Υποστήριξη για εξεύρεσης πόρων εκτός δημόσιας χρηματοδότησης από τραπεζικά χρηματοδοτικά προϊόντα
 • Χρηματοοικονομική Υποστήριξη για έκδοση εγγυήσεων για τα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)

Παράλληλα με τις διαδικασίες εξεύρεσης πόρων δημόσιας χρηματοδότησης, οι σύμβουλοι της εταιρίας προτείνουν στους επενδυτές ένα σύνολο από τραπεζικά χρηματοδοτικά προϊόντα, τα οποία έχουν επιλεγεί ώστε να ταιριάζουν με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επένδυσης. Η διαρκής παρακολούθηση της αγοράς των συγκεκριμένων τραπεζικών προϊόντων από τα στελέχη μας, διασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτή.

Τέλος, η Green Project υποστηρίζει τον επενδυτή και στην έκδοση εγγυήσεων για τα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ).